ارزیابی گروه عربی

2namehay raside

24      soalat arabi dahom moshtarak

images                  پاور پوئینت قواعد ترجمه

دهم                   بارم بندی عربی دهم

most beautiful roses

barnameh amalyati

فرم تخصصی بازدید

 

 

سه              PowerPoint arabi 3 omoomi94

چهار              PowerPoint arabi3 ensani94

پنج                     PowerPoint arabi pishdaneshqahi94

23               النداء۳۲

                                               النداء ۳۳